• // ὑστερικός 

  • // full emptiness 

  • // see more here

  • I am a forest, and a night of dark trees: but he who is not afraid of my darkness, will find banks full of roses under my cypresses.
    — Nietzsche